ศิรประภาโฮม
โครงการบ้าน ธอส. - กบข.
Designed and Maintained by : Mr.Thatchai Daungta
Siraprapa Home , Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
รายละเอียดโครงการ
โครงการและวีธีการในจัดสรรที่ดิน
ของ
โครงการหมู่บ้านศิรประภาโฮม
ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใบอนุญาตจัดสรร เลขที่ 1/2550

1. ที่ดินทำการจัดสรร
ดำเนินการจัดสรรที่ดินตามโฉนดเลขที่ 52567 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทำการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ 40-0-0 ไร่ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ประเภทอนุรักษ์ชนบทและการเกษตรกรรม

2. การแบ่งที่ดิน
จะทำการแบ่งที่ดินเป็นแปลง ย่อยเพื่อ จัดจำหน่ายเป็นแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 160 แปลง มีเนื้อที่โดยประมาณ 60 ตรว.

3. การจัดให้มีสาธารณูปโภค
จะจัดให้มีสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้

 1. ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 225 เมตร จำนวน 6 สาย โดยแบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง 6.10 เมตร และทางเท้ารางวีไม่ต่างระดับทั้งสองข้างขนาดกว้างข้างละ 0.95 เมตร
 2. ระบบระบายน้ำ ทำการระบายน้ำโดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.40 เมตร ฝั่งใต้ดินเรียบบขนานไปกับถนนทุกสายเพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำฝนและน้ำเสียจากที่ดินจัดสรรแต่ละแปลง โดยทุกระยะ 1 แปลง ต่อ 1 บ่อพัก
 3. ระบบไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ
 4. ระบบประปา จะจัดให้มีน้ำประปาในที่ดินจัดสรรทุกแปลง โดยใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
  การค้ำประกันสาธารณูปโภค จะจัดให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาพะเยาเป็นผู้ดำเนินการค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีและจัดการบำรุงรักษาเป็นเวลา 3 ปี

4. การจัดให้มีบริการสาธารณะ

 1. ได้จัดให้มีพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 0-2-01.5 ไร่
 2. ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ จะจัดให้มีพนักงานคอยบำรุงรักษาทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยโครงการฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ
 3. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อแปลงละ 300 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ
 4. การจัดให้มีระบบการเก็บขยะจะติดต่อเทศบาลเมืองพะเยาเป็นผู้จัดเก็บ
 5. มีสำนักงานขายเลขที่ 243/3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา เนื้อที่ 0-0-24 ไร่ ไว้คอยบริการ

5. ราคาขายและเงื่อนไขการผ่อนชำระ
ที่ดินทุกแปลงจะจำหน่ายในระบบเงินสด
- แปลงที่ดินจำหน่ายเฉพาะที่ดินเปล่า ราคาตารางวาละ 5,000 บาท ขึ้นไป
- รูปแบบการจำหน่ายและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาวะเศรษฐกิจ

 

 


สำนักงานขาย
243/33 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.0-5441-3606, 08-1693-2300

 

 

คลิกดูภาพขยายแผนที่